نمایش یک نتیجه

 • بخوان، بنویس و تمرین کن

  «بخوان، بنویس و تمرین کن»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۵۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، توجه…

  ۱,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • کارکرد و کاربرد موسیقی در سینما

  «کارکرد و کاربرد موسیقی در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • شناخت شخصیت سینمایی

  «شناخت شخصیت سینمایی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۹۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، کندوکاوی اجمالی درباره…

  ۱,۹۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • روند نگارش فیلم‌نامه

  «روند نگارش فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با روند…

  ۱,۲۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • انسان، موجودی انتخاب گرست

  «انسان، موجودی انتخاب گرست »
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۵۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، پرداختن…

  ۱,۵۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بازشناخت اویگن برتولت فریدریش برشت ۲

  «بازشناخت اویگن برتولت فریدریش برشت ۲»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از…

  ۹,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فیلم‌نامه اقتباسی

  «فیلم‌نامه اقتباسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۵۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان، به ویژه فیلم‌نامه‌نویسانی که درصدد نوشتن فیلم‌نامه اقتباسی هستند.

  ۲,۵۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • انگیزه

  «انگیزه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، طرح این سوال و پرداختن…

  ۱,۸۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تحلیل یک فیلم‌نامه

  «تحلیل یک فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، لزوم تحلیل فیلم‌نامه…

  ۷,۵۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • مکان، زمان و صدا در سینما

  «مکان، زمان و صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۱۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۲,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • کی و کجا فیلم‌نامه بنویسیم؟

  «کی و کجا فیلم‌نامه بنویسیم؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۹۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، زمان…

  ۱,۹۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی

  «عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۵۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناخت سه عنصر…

  ۵۷۰ تومان پرداخت مستقیم